KONKORDATO NEDİR?
Herhangi bir sebepten dolayı işleri bozulmuş, ödeme gücünü belli ölçüde kaybedip mali durumu bozulmuş iyi niyetli ve dürüst borçluları korumak amacını taşıyan müessesedir. Konkordato, borçlunun alacaklılarının 2/3’ü ile yaptığı, ticaret mahkemesinin de tasdiki ile geçerlilik kazanan bir anlaşmadır. İmtiyazsız alacaklılar borçlunun borçlarının belirli bir yüzdesinden feragat eder ve borçlu da, borçlarının konkordatoda kabul edilen kısmını ödeyerek borçlarının tamamından kurtulabilir.
İcra İflas Kanunu’na getirilen değişiklikler ile konkordato kurumu revize edilmiş ve uygulamada önemli bir yer edinmiştir.

Esasında bu değişikliği meydana getiren, taraf işletmeler için emniyetsiz ve verimli sonuç vermeyen iflasın ertelenmesi kurumunun kaldırılmasıdır. Bu kurum; uzun yargılama süreleriyle uzayan tedbir süreleri, kötü niyetli alacaklı ve borçluların sürece katılması sebebiyle yargılamalarının kalitesizleşmesi, alacaklıların alacaklarına ulaşamamaları sebebiyle başkaca iflasın ertelenmesi taleplerini ortaya çıkarması ve alacaklıların süreç boyunca söz sahibi olmamasının dünya bankasının yatırım ortamı notlandırmasında negatif bir etki yaratması gerekçeleriyle kaldırılmıştır. Değişiklik ile alacaklılar ve borçlunun müzakere etmesi ve müzakere sonucundaki anlaşmalarının mahkemece tasdiki temeline dayanan konkordato kurumu, daha işlevsel bir hale getirilmektedir.

Bu kapsamda konkordato; borçlu işletmelerin mali geleceğinin, piyasa koşulları ve ekonomik nedenlerle tehlikeye düşmesi durumunda başvurulabilen, hem borçlu hem alacaklı işletmenin ekonomik faaliyetini sürdürmesini sonuçlayan bir icra-iflas kurumudur. Başka bir deyişle konkordato alacaklıların bütün süreçte aktif bir şekilde rol aldığı ve mahkeme gözetiminde yürütülen bir borç yapılandırma sözleşmesidir.