• 23 Ocak 2017 tarih ve 29957 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 684 sayılı KHK ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 2 ve 3 üncü maddelerinde değişikliğe gidilmiş ve Kanuna geçici 18 inci madde eklenmiştir. İlgili değişiklikler şu şekildedir:

”MADDE 2 – 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (c) bendinde yer alan “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının banknot ve kıymetli evrak üretim ve basımı ile ilgili mal veya hizmet alımları,” ibaresi “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının teknolojiye, güvenliğe, banknot ve kıymetli evrak üretimi ve basımına ilişkin mal ve hizmet alımları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının dış kaynak temini ve danışmanlık hizmeti alımları;” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.            

“g) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.”

“GEÇİCİ MADDE 18- 11 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi hükümleri, 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 uncu maddesi kapsamında kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atandığı şirketler hakkında uygulanmaz.”

  • – 25 Ocak 2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ ve Yönetmelikler ile Kamu İhale Genel Tebliği,  İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ ve İhale Uygulama Yönetmeliklerinde çeşitli konularda değişiklikler yapılmıştır.